Odpověď ministryně kultury na otevřený dopis

Odpověď ministryně kultury na otevřený dopis

16.9.2012 zaslalo přes třicet předních českých divadelních osobností v čele s Jakubem Vedralem, Petrem Formanem, Pavlem Štouračem, Rostislavem Novákem či Petrem Boháčem otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové se žádostí o zveřejnění navrhovaného rozpočtu pro rok 2013 a výhled pro roky 2014 a 2015 a plánovaný rozpočet dotací na živou kulturu. K 2. říjnu 2012 jsme obdrželi oficiální odpověď ministerstva kultury podepsanou ALenou Hanákovou, kterou zveřejňujeme níže a to včetně výňatku ze zákona č.218/2000 sb., kterou MKČR v odpovědi cituje.

Mgr. Alena Hanáková

ministryně kultury

 

V Praze dne 2. října 2012

Sp. zn. MK-S 12987/2012

Č.j. MK 61928/2012

 

Vážený pane,

 

obdržela jsem Váš dopis ze dne 17.9.2012, v němž mne žádáte o zveřejnění výše finančních prostředků jednotlivých grantových a dotačních okruhů, které Ministerstvo kultury vypisuje pro rok 2013, a dále o zveřejnění výše výhledu pro roky 2014 a 2015. Uvádíte, že dotace poskytované Ministerstvem kultury jsou pro oblast profesionálního umění zásadní s tím, že jsou na nich z větší či menší části závislé stovky umělců, uměleckých přehlídek i akce reprezentující Českou republiku v zahraničí.

Sděluji Vám, že Vámi požadované údaje zveřejnit nemohu, protože zatím nejsou známy – dosud nebyl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2013. Teprve poté, co bude tento zákon schválen (a publikován ve Sbírce zákonů), bude postaveno na jisto, jaké prostředky bude mít Ministerstvo kultury jakožto správce kapitoly státního rozpočtu k dispozici v roce 2013 v jednotlivých dotačních programech, které realizuje. Do té doby nelze říci, jaký objem prostředků bude zdejšímu úřadu pro jednotlivé dotační programy stanoven.

Pokud jde o výhled na roky 2014 a 2015 (slovy zákona č. 218/2000 sb.: střednědobý výhled), musím Vám s politováním sdělit, že ani ten není dosud znám a nemohu Vám jej tudíž sdělit. Podle § 4 odst. 5 zákona č. 218/2000 sb. Má projednat střednědobý výhled vláda a předložit jej, spolu s návrhem zákona o státním rozpočtu, pro informaci Poslanecké sněmovně. Protože se tak dosud nestalo, nemohu Vám zatím sdělit informaci, již požadujete ohledně let 2014 a 2015.

Uvědomuji si samozřejmě, jaký je význam dotačních programů a dotacá poskytovaných ze státního rozpočtu zdejším úřadem na financování kultury, ať již jde o profesionální umění, které zmiňujete ve Vašem dopise, nebo třeba o péči o kulturní památky, rozvoj knihoven či o jakoukoli jinou oblast, v níž může Ministerstvo kultury dotace poskytovat. Na druhou stranu si však také uvědomuji, že ekonomická situace státu a tudíž i situace státního rozpočtu není ideální. Snažím se však získat pro Ministerstvo kultury co možná nejvíce finančních prostředků, jimiž by se stát mohl – cestou dotací – v příštích letech spolupodílet na financování kultury.

 

S úctou

Alena Hanáková

 

ART Prometheus, o.s.

Jakub Vedral

Sokolovská 104/85

168 00 Praha 8

 

Výňatek ze zákona č. 218/ 2000 sbírky, konrétně § 4 odst. 5:

Kompletní znění zákona zde

HLAVA II
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, STÁTNÍ ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
§ 4
Střednědobý výhled
(1) Zároveň s návrhem státního rozpočtu se zpracovává střednědobý výhled, který obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na jednotlivá léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž se tyto příjmy a výdaje očekávají a plánují, a to nejméně v tomto rozsahu:
a) předpoklady vývoje základních ukazatelů národního hospodářství, zejména očekávaný růst nebo pokles hrubého domácího produktu a spotřebitelských cen,
b) předpoklady a záměry vlády týkající se příjmů, výdajů a salda státního rozpočtu a státních fondů, zejména zamýšlené změny zákonů a jiných právních předpisů,
c) částky střednědobých výdajových rámců (§ 8a odst. 1) a jejich členění podle kapitol a státních fondů,
d) celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu,
e) celkové příjmy a výdaje státních fondů,
f) příjmy a výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu,
g) příjmy a výdaje jednotlivých státních fondů,
h) výdaje na programy (§ 12), u nichž výši účasti státního rozpočtu na jejich financování schválila vláda,
i) výdaje na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle jednotlivých kapitol a státních fondů,
j) přehled závazků fyzických a právnických osob, za které se zaručily jménem státu jeho organizační složky,
k) přehled závazků státu vyplývajících ze schválených koncesních smluv4e).
(2) Pokud střednědobý výhled očekává schodek státního rozpočtu, obsahuje i předpokládaný způsob jeho financování.
(3) Střednědobý výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet; jeho součástí jsou ukazatele podle odstavce 1 za rok, na který se předkládá státní rozpočet. U programů uvedených v odstavci 1 písm. h) a u výdajů podle odstavce 1 písm. i) odpovídá období střednědobého výhledu době jejich financování. U závazků státu vyplývajících ze schválených koncesních smluv podle odstavce 1 písm. k) odpovídá období střednědobého výhledu době trvání závazku. V případě úvěrů, na které byla poskytnuta státní záruka, odpovídá období střednědobého výhledu stanovené době jejich splácení. Při vypracování střednědobého výhledu jsou ukazatele výdajů podle odstavce 1 písm. i) stanovené na počátku financování programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie závazné.
(4) Střednědobý výhled vypracovává ministerstvo v součinnosti se správci kapitol, územními samosprávnými celky a státními fondy a předkládá jej vládě společně s návrhem státního rozpočtu. Termín pro předání podkladů pro vypracování střednědobého výhledu, jejich rozsah a strukturu stanoví ministerstvo vyhláškou.
(5) Vláda projedná návrh střednědobého výhledu současně s návrhem státního rozpočtu. Schválený střednědobý výhled předkládá vláda samostatně na vědomí Poslanecké sněmovně současně s návrhem zákona o státním rozpočtu.

 

Znění otevřeného dopisu ministryni kultury k přečtení zde

TZ k otevřenému dopisu ministryni kultury

 

Právě teď

Sledujte naše weby

---------------------

Vážení přátelé, moc se omlouváme, ale i díky vám vůbec nestíháme aktualizovat tyto stránky. Pokud vás Zajímá pouliční divadlo a nový cirkus, sledujte naše weby a buďte v obraze! Na stránkách divadel, které zastupujeme, se dozvíte všechny novinky a potřebné informace. Pokud si chcete objednat vystoupení, napište nám email.

www.poulicnidivadlo.cz
www.novycirkus.eu
www.vosatheatre.cz
www.bratrivtricku.cz

 

více »

Anketa

 
Máte rádi pouliční divadlo?
Ano 80 %
Ne 20 %
Celkový počet hlasů: 1089